Tel. : (058) 255 19 13
Fax : (058) 255 12 12
E-mail: info@ljocht.nl


Namme:
Adres:
Postkoade, Wenplak:
Lân:
Tillefoannû.:
Faksnû.:
E-post:


Offerte-oanfraach foar in oersetting fan in tekst
fan likernôch wurden
fan it (boarnetaal)
nei it (doeltaal).


Set in krúske dêr't dat fan tapassing is.

Ik wol graach ynformaasje oer jimme tariven foar:
haastoersettings (levering binnen 24 oeren)
beëdige oersettings
beëdige oersettings mei legalisaasjestimpel/apostille
oersettings fan in / (sels ynfolje) tekst.


Wy wolle de oersetting graach levere hawwe:

oer de e-post yn /(sels ynfolje)
post
faks