<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="UTF-8"> <title>Vertaalbureau It Ljocht</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="include/style.css"> <link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico"> </head> <body> <div class="background_left"></div> <div class="background_right"></div> <div class="content_top"> <a href="./"><img src="images/logo.png" class="logo" border="0"></a> <a href="./"><img src="images/vertaalbureau_it_ljocht.png" class="logotext" border="0"></a> <a href="./"><img src="images/logo_header.png" class="logoheader" border="0"></a> <div class="contactinfo"> Tel. : (058) 255 19 13<br> Fax : (058) 255 12 12<br> E-mail: <a href="mailto:info@ljocht.nl" class="contactinfo_link">info@ljocht.nl</a> </div> </div> <div class="content_bottom"> <div class="content_left"> <div class="menuitem_active"><a class="menulink_active" href="./">It Ljocht</a></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="nieuws.html">Nieuws</a></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./nl.html">Nederlands</a><br></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./fy.html">Frysk</a><br></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./de.html">Deutsch</a><br></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./en.html">English</a><br></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./fr.html">Franais</a><br></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./sl.html">Slovensky</a><br></div> <div class="menuitem"><a class="menulink" href="./cz.html"> esky</a><br></div> <div class="menufill"></div> </div> <div class="content_right"> <a href="./nl.html"><img src="images/flag_nl.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Welkom bij Vertaalbureau It Ljocht!<br> Voor vertalingen vanuit en naar vele talen op ieder gebied.<br> Meer informatie in het Nederlands.<br> </a> <br> <a href="./fy.html"><img src="images/flag_fy.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Wolkom by Oersetburo It Ljocht!<br> Foar oersettings t en nei de measte talen op alle gebieten.<br> Mear ynformaasje yn it Frysk.<br> </a> <br> <a href="./de.html"><img src="images/flag_de.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Herzlich willkommen bei bersetzungsbro It Ljocht!<br> Kompetenter bersetzungsservice - alle Sprachen, alle Fachgebiete.<br> Weitere Informationen in deutscher Sprache.<br> </a> <br> <a href="./en.html"><img src="images/flag_en.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Welcome to Translation Agency It Ljocht!<br> For translations from and into many languages.<br> More information in English.<br> </a> <br> <a href="./fr.html"><img src="images/flag_fr.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Bienvenue l'agence de traduction It Ljocht !<br> Pour des traductions depuis, et vers, de nombreuses langues, dans tous les domaines.<br> Plus d'informations en franais.<br> </a> <br> <a href="./sl.html"><img src="images/flag_sl.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Vtame Vs u prekladate>skej kancelrie It Ljocht!<br> Preklady do a z ve>a jazykov a odborov.<br> alaie informcie vo sloven ine.<br> </a> <br> <a href="./cz.html"><img src="images/flag_cz.png" style="padding-right: 16px; padding-top: 1px;" align="left" border="0"> Vtme Vs u pYekladatelsk kancelYe It Ljocht!<br> PYeklady do a z mnoha jazyko a oboro.<br> Dala informace v eatin.<br> </a> </div> </div> </body> </html>