Tel. : (058) 255 19 13
Fax : (058) 255 12 12
E-mail: info@ljocht.nl
Welkom bij Vertaalbureau It Ljocht!
Voor vertalingen vanuit en naar vele talen op ieder gebied.
Meer informatie in het Nederlands.

Wolkom by Oersetburo It Ljocht!
Foar oersettings út en nei de measte talen op alle gebieten.
Mear ynformaasje yn it Frysk.

Herzlich willkommen bei Übersetzungsbüro It Ljocht!
Kompetenter Übersetzungsservice - alle Sprachen, alle Fachgebiete.
Weitere Informationen in deutscher Sprache.

Welcome to Translation Agency It Ljocht!
For translations from and into many languages.
More information in English.

Bienvenue à l'agence de traduction It Ljocht !
Pour des traductions depuis, et vers, de nombreuses langues, dans tous les domaines.
Plus d'informations en français.

Vítame Vás u prekladateľskej kancelárie It Ljocht!
Preklady do a z veľa jazykov a odborov.
Ďalšie informácie vo slovenčine.

Vítáme Vás u překladatelské kanceláře It Ljocht!
Překlady do a z mnoha jazyků a oborů.
Další informace v češtině.